Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Regulamin WebAPI

1. DEFINICJE

 • 1.1. Allegro.pl – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP525-26-74-798, REGON 365331553,
 • 1.2. Allegro – prowadzona przez Allegro.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Allegro, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl;
 • 1.3. Regulamin Allegro – regulamin określający zasady świadczenia usług przez Allegro.pl w ramach Allegro oraz zasady korzystania z Allegro;
 • 1.4. Użytkownik – podmiot, który, zgodnie z Regulaminem Allegro dokonał prawidłowej pełnej rejestracji w Allegro, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Allegro.pl w ramach Allegro w tym do usługi WebAPI;
 • 1.5. WebAPI – usługa świadczona przez Allegro.pl dla Twórców Oprogramowania WebAPI, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół HTTP i język XML, zawierającego definicje WSDL protokołu SOAP opisujące sposób komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro;
 • 1.6. Oprogramowanie WebAPI – aplikacja przygotowana przez Twórcę Oprogramowania WebAPI przy wykorzystaniu WebAPI;
 • 1.7. Twórca Oprogramowania WebAPI – Użytkownik, który tworzy Oprogramowanie WebAPI z wykorzystaniem WebAPI;
 • 1.8. Użytkownik Oprogramowania WebAPI – Użytkownik wykorzystujący Oprogramowanie WebAPI;
 • 1.9. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Allegro.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro;
 • 1.10. Metody WebAPI – zbiór funkcjonalności Allegro odwzorowany w sposób pozwalający operować na nich z poziomu WebAPI Twórcom Oprogramowania WebAPI;
 • 1.11. Klucz WebAPI – unikalny identyfikator przyznawany w ramach dostępu do WebAPI, uzyskiwanego zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu, umożliwiający tworzenie Oprogramowania WebAPI i będący jego reprezentacją.
 • 1.12. Regulamin – niniejszy regulamin usługi WebAPI

2. CEL

WebAPI jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Allegro. WebAPI może stanowić podstawę do tworzenia Oprogramowania WebAPI, mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z Allegro.

3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA WEBAPI

 • 3.1. Aby uzyskać dostęp do WebAPI Użytkownik powinien złożyć wniosek o uzyskanie dostępu, poprzez wypełnienie stosownego formularza.
 • 3.2. O dostęp do usługi WebAPI mogą się ubiegać wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają aktywne Konto w ramach Allegro.
 • 3.3. W ramach wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować obowiązującą wersję Regulaminu.
 • 3.4. Klucz WebAPI zostaje przyporządkowany do danego Konta w momencie uzyskania dostępu do WebAPI po złożeniu wniosku zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu. Użytkownik w ramach Konta może mieć przyporządkowany więcej niż 1 Klucz WebAPI.
 • 3.5. Allegro.pl ma prawo, do zablokowania Klucza WebAPI w przypadku gdy:
  • a. Użytkownik w ocenie Allegro.pl nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro,
  • b. Użytkownik korzystając z WebAPI narusza niniejszy Regulamin bądź Regulamin Allegro,
  • c. Użytkownik korzystając z WebAPI narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w inny sposób może naruszać interesy Allegro.pl bądź jej klientów i kontrahentów, oraz
  • d. w uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi /brakami lub problemami technicznymi Oprogramowania WebAPI w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Allegro lub innych działań na szkodę Allegro.pl.
 • 3.6. Użytkownicy, którzy wygenerowali Klucz WebAPI, nie mogą udostępniać tego Klucza osobom trzecim i ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, do/brymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Allegro. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym Klucz WebAPI został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.

4. ZAKRES WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA WEBAPI

 • 4.1. Oprogramowanie WebAPI nie może być wykorzystywane w sposób naruszający prawa Allegro.pl oraz osób trzecich, w szczególności niedozwolone jest :
  • a. naruszanie praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
  • b. wykorzystywanie do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników bez zawarcia odpowiedniej umowy w tym zakresie z Allegro.pl,
  • c. wykorzystywanie do prezentowania w serwisach konkurencyjnych Ofert (w tym Ofert archiwalnych) publikowanych w ramach Allegro,
  • d. wykorzystywanie do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.
 • 4.2. Rozpowszechnianie Oprogramowania WebAPI, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z Użytkownikami Allegro, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i hasła Użytkowników Allegro, niebędących Twórcami Oprogramowania WebAPI, wymaga zgody Allegro.pl, możliwej do uzyskania z pomocą odpowiedniego formularza.
 • 4.3. Twórcy Oprogramowania WebAPI zobowiązani są w każdym przypadku do podania Użytkownikom Oprogramowania WebAPI rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania i polityce bezpieczeństwa dotyczącej danych jego użytkowników.
 • 4.4. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia Oprogramowania WebAPI spoczywa;
  • a. na Twórcach Oprogramowania WebAPI w zakresie rozpowszechniania Oprogramowania WebAPI,
  • b. na Użytkownikach Oprogramowania WebAPI, w zakresie korzystania z Oprogramowania WebAPI.
 • 4.5. Allegro.pl udostepnia pełną dokumentację WebAPI, zawierająca zasoby wchodzące w jej skład i ich definicje.

5. DANE OSOBOWE

Zakres przetwarzania danych osobowych Twórców Oprogramowania WebAPI, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie, cel wykorzystania zgromadzonych danych osobowych Twórców Oprogramowania WebAPI, udostępnianie takich danych innym podmiotom niż Allegro.pl oraz uprawnienia Twórców Oprogramowania WebAPI w zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez Allegro.pl w zakresie WebAPI uregulowane zostały w Załączniku nr 5 „Polityka ochrony prywatności” do Regulaminu Allegro.

6. ZMIANY REGULAMINU

 • 6.1. Allegro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Allegro.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Twórcom Oprogramowania WebAPI informacji o zmianach w Regulaminie.
 • 6.2. Każdy Twórca Oprogramowania WebAPI zostanie powiadomiony o zmianach, terminie ich wejścia w życie i o sposobie akceptacji zmian. W przypadku gdy Twórca Oprogramowania WebAPI nie akceptuje wprowadzonych do Regulaminu zmian, uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Allegro.pl możliwy jest poprzez
 • 7.2. Allegro.pl udostępnia Twórcom Oprogramowania WebAPI dostęp do serwisu testowego WebAPI, przeznaczonego do testowania Oprogramowania WebAPI.
 • 7.3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą umowę, dotyczącą wskazanego przez niego Klucza WebAPI przypisanego mu w ramach jego Konta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • 7.4. Allegro.pl dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy z Użytkownikami na korzystanie z WebAPI na zasadach innych niż wskazane w niniejszym Regulaminie.
 • 7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Allegro.
 • 7.6. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.