Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

2 czerwca 2011 r.

Changelog

Standard Allegro - zmiany

Data wdrożenia: 9 czerwca 2011 r.

W przyszłym tygodniu, w związku z wdrożeniem kolejnych zmian na potrzeby nowego programu dla Sprzedających - Standardu Allegro - zostaną wprowadzone modyfikacje w kilku metodach WebAPI:

 • w polach formularza sprzedaży (do pobrania za pomocą doGetSellFormFieldsExt(Limit)) dodana zostanie nowa wartość:

  340 - "Wysyłka w ciągu" (do wyboru wartości 24/48/72/96/120/168/240/336/504 godzin).

 • na koniec struktur ItemInfoExt (zwracanej przez metodę doShowItemInfoExt) oraz ItemInfoStruct (doGetItemsInfo) zostanie dodane pole:

  it-order-fulfillment-time | int
  Czas realizacji zamówienia (w godzinach).

 • na koniec struktury UserDataStruct (zwracanej przez metodę doGetMyData) oraz danych zwracanych przez metodę doShowUser zostanie dodane pole:

  user-is-allegro-standard | int
  Informacja o tym, czy użytkownik uczestniczy w programie Standard Allegro (0 - nie, 1 - tak).

 • parametry wejściowe metod doShowCat, doGetUserItems, doGetSpecialItems oraz struktura SearchOptType w metodzie doSearch zostaną rozbudowane o nowe pole, które pozwoli odfiltrować/wyszukać aukcje o danym czasie realizacji zamówienia. Nazwa nowego pola wyglądać będzie następująco:

  • dla doGetSpecialItems:

   order-fulfillment-time | int
   Czas realizacji zamówienia (w godzinach - do wyboru wartości 24/48/72/96/120/168/240/336/504 godzin).

  • dla doShowCat:

   cat-order-fulfillment-time | int
   Czas realizacji zamówienia (w godzinach - do wyboru wartości 24/48/72/96/120/168/240/336/504 godzin).

  • dla doSearch:

   search-order-fulfillment-time | int
   Czas realizacji zamówienia (w godzinach - do wyboru wartości 24/48/72/96/120/168/240/336/504 godzin).

Powyższe zmiany wchodzą wyłącznie dla serwisu Allegro.pl (kod kraju 1).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

20 maja 2011 r.

Changelog

Wina na Allegro - zmiany

Data wdrożenia: 26 maja 2011 r.

W przyszłym tygodniu, w związku z wprowadzeniem możliwości sprzedaży win na Allegro, wdrożone zostaną zmiany w kilku metodach WebAPI:

 • dane zwracane przez metodę doGetMyData zostaną rozbudowane o nową strukturę zawierającą informacje związane ze zgodą na sprzedaż alkoholu przez użytkownika - AlcoholDataStruct:

  6. alcohol-data | AlcoholDataStruct
     Struktura zawierająca informacje związane ze zgodą na sprzedaż alkoholu przez użytkownika
     (dot. użytkowników z kontem Firma oraz aktywnym statusem Alkohol).
      1. alcohol-opening-date | string
          Data zarejestrowania konta jako 'Alkohol'.
      2. alcohol-expiration-date | string
          Data wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
      3. alcohol-shop-name | string
          Nazwa sklepu.
      4. alcohol-shop-address | string
          Adres sklepu.
      5. alcohol-shop-postcode | string
          Kod pocztowy sklepu.
      6. alcohol-shop-city | string
          Miasto, w którym znajduje się sklep.
      7. alcohol-shop-commune | string
          Gmina, w której znajduje się sklep.
      8. alcohol-shop-country-id | int
          Identyfikator kraju, w którym znajduje się sklep.
      9. alcohol-shop-state-id | int
          Identyfikator województwa, w którym znajduje się sklep.
    10. alcohol-permit-number | string
          Numer zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
    11. alcohol-permit-authority | string
          Organ wydający zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
    12. alcohol-permit-info | string
          Odnośnik do zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


 • dane zwracane przez metodę doShowUserPage zostaną rozbudowane o nowe pole, zawierające odnośnik do zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

  3. user-page-alcohol-permit | string
      Odnośnik do zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


 • dodane zostaną dwa nowe kody błędów dla metod doNewAuctionExt/doCheckNewAuctionExt dla sytuacji, gdy alkohol jest wystawiany przez użytkownika niespełniającego wymogów formalnych:

  - ERR_ALCOHOL_NO_COMPANY
    Aby wystawiać produkty w kategorii Wina należy posiadać konto Firma.
  - ERR_ALCOHOL_NOT_ACTIVE
    Aby wystawiać produkty w kategorii Wina należy posiadać aktywny status Alkohol.


 • rozszerzony zostanie zakres zwracania kodu błędu ERR_CANNOT_BID_ITEM dla metody doBidItem o sytuację, gdy próba zakupu alkoholu podjęta jest z konta ze statusem Junior.


Powyższe zmiany zostaną wdrożone wyłącznie w serwisie Allegro.pl (kod kraju 1).


Podyskutuj o zmianach na forum usługi

13 maja 2011 r.

Changelog

Zmiany w metodach doShowCat oraz doSearch

Data wdrożenia: 26 maja 2011 r.

W przyszłym tygodniu, w związku z planowym wdrożeniem integracji listingów Allegro z ofertami z serwisu Tablica.pl, wprowadzone zostaną drobne zmiany w metodach doShowCat oraz doSearch.


1. Metoda doShowCat - zmiana w parametrze i naprawa błędów:

 • zmieniony zostanie zakres filtrowania wyników dla wartości 2 w cat-item-options. Obecnie wartość 2 zwraca tylko oferty udostępniające Płacę z Allegro. Udostępnianie PzA jest obecnie obowiązkowe, dlatego filtrowanie po tej opcji nie jest już potrzebne. Po zmianach użycie wartości 2 zwróci jedynie oferty typu ogłoszeniowego.

 • poprawione zostaną dwa błędy - w polu s-it-city zwracana będzie od tej pory poprawna (a nie pusta - jak obecnie) wartość (czyli miasto, w którym znajduje się towar dostępny na aukcji), a pole s-it-thumb zacznie poprawnie zwracać informację o tym, czy dla aukcji włączona została opcja Miniaturka (obecnie zwracane jest tam ID zdjęcia będącego miniaturką).


2. Metody doShowCat oraz doSearch - rozszerzenie zakresu zwracanych danych:

 • struktura SearchResponseType zostanie rozbudowana o pole zwracające informację, czy dana oferta jest ogłoszeniem pochodzącym z serwisu Tablica.pl:

  21. s-it-is-tablica-advert | int
        Informacja, czy oferta pochodzi z serwisu Tablica.pl (0 - nie, 1 - tak). 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

6 maja 2011 r.

Changelog

Modyfikacja i rozszerzenie obsługi parametrów

Data wdrożenia: 26 maja 2011 r.
W związku z planowanymi zmianami w serwisie, związanymi z modyfikacją i rozszerzeniem obsługi parametrów, koniecznym będzie dostosowanie WebAPI do wspomnianych zmian. Modyfikacje te wpłyną zarówno na kształt struktury pól formularza sprzedaży, jak i na sposób ich przekazywania podczas wystawiania/sprawdzania aukcji, filtrowanie listingów kategorii oraz podglądanie informacji o aukcjach.

Zakres zmian w parametrach zakłada możliwość wystawiania aukcji oraz ich wyszukiwania z użyciem:
 • parametrów zakresowych,
 • parametrów zależnych (złożonych w dwu- lub trzypoziomową hierarchię),
 • parametrów typu checkbox z operatorem OR ("lub"),
 • parametrów nowego typu date (data w formacie DD-MM-YYYY), 
 • jednostek parametrów. 

Poniżej szczegółowy wykaz nadchodzących zmian:

1. Struktura SellFormType (zwracana przez doGetSellFormFieldsExt/doGetSellFormAttribs):

 • Dodanie do listy typów nowego typu (13 - date):

  4. sell-form-type |int
      Określenie typu pola w formularzu sprzedaży (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 4 - combobox, 5 - radiobutton, 6 - checkbox, 7 - image (base64Binary), 8 - text (textarea), 9 - datetime (Unix time), 13 - date).
  5. sell-form-res-type |int
      Wskazanie na typ pola, w którym należy przekazać wybraną wartość pola (1 - string, 2 - integer, 3 - float, 7 - image (base64Binary), 9 - datetime (Unix time), 13 - date). 

 • Zmiana typu (z float na string) dla dwóch istniejących pól:

  10. sell-min-value | float string
       Minimalna możliwa do przekazania wartość pola.
  11. sell-max-value | float string
       Maksymalna możliwa do przekazania wartość pola.

  Zmiana jest konieczna, aby obsłużyć przekazywanie wartości zakresowych także dla nowego typu date.

 • Dodanie czterech nowych pól:

  17. sell-form-parent-id |int
       Identyfikator parametru rodzica (jego sell-form-id - tylko dla parametrów zależnych nie będących na szczycie hierarchi. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym, lub jeżeli znajduje się na szczycie hierarchi parametrów zależnych - w polu zwracana zostanie wartość 0).
  18. sell-form-parent-value | string
       Wartość parametru rodzica, dla której parametr powiązany może być wykorzystany (tylko dla parametrów zależnych. Jeżeli dany parametr nie jest parametrem zależnym - w polu nie zostanie zwrócona żadna wartość).
  19. sell-form-unit | string
       Jednostka parametru (jeżeli została określona).
  20. sell-form-options | int
       Maska bitowa informująca o własnościach parametru (1 - parametr zależny, 2 - parametr typu checkbox z wykorzystaniem operatora OR, z możliwym wyborem jednej, wielu lub wszystkich wartości przez sprzedającego w formularzu sprzedaży, 4 - parametr typu checkbox z wykorzystaniem operatora OR, z możliwym wyborem tylko jednej wartości przez sprzedającego w formularzu sprzedaży, 8 - parametr zakresowy). W przypadku gdy wartości 2 oraz 4 nie są ustawione, działanie parametru typu checkbox opiera się na operatorze AND.

2. Struktura FieldsValue (przyjmowana przez doNewAuctionExt/doCheckNewAuctionExt/doShowCat):

 • Usunięcie nieużywanego od dłuższego czasu pola:

  7. fvalue-boolean | boolean
      Wartość pola dla typów logicznych (true/false).

 • Dodanie czterech nowych pól:

  7. fvalue-date | string
      Wartość pola dla dat (DD-MM-YYYY).
  8. fvalue-range-int | RangeIntValueStruct
      Wartość pola dla liczb całkowitych typu zakresowego.
          1. fvalue-range-int-min | int
              Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
          2. fvalue-range-int-max | int
              Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  9. fvalue-range-float | RangeFloatValueStruct
      Wartość pola dla liczb rzeczywistych typu zakresowego.
          1. fvalue-range-float-min | float
              Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
          2. fvalue-range-float-max | float
              Wartość końcowa zakresu wartości parametru.
  10. fvalue-range-date | RangeDateValueStruct
       Wartość pola dla dat typu zakresowego.
          1. fvalue-range-date-min | string
              Wartość początkowa zakresu wartości parametru.
          2. fvalue-range-date-max | string
              Wartość końcowa zakresu wartości parametru.

3. Struktura AttribStruct (zwracana przez doShowItemInfoExt/doGetItemsInfo):

 • Zakresy wartości parametrów zwracane będą w polu:

  2. attrib-values | string[]
     Tablica wartości parametru.

  pod postacią pojedynczego stringa: "wartość_początkowa - wartość_końcowa".

 • Ze względów technicznych, informacja o wybranej jednostce parametru nie będzie zwracana w strukturze.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 kwietnia 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że w środę, 27 kwietnia, w związku z planowaną przerwą techniczną, która będzie miała miejsce od godziny 1:00 do 3:30, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 kwietnia 2011 r.

Changelog

System płatności dla Aukro.cz

Data wdrożenia: 28 kwietnia 2011 r.

W przyszłym tygodniu w czeskim serwisie aukcyjnym Aukro.cz zostanie wdrożony system płatności analogiczny do Płacę z Allegro - Platby přes PayU. W związku z tym następujące metody zostaną przystosowane do obsługi płatności w Czechach:


Z uwagi na fakt, że ustawienie nowej metody płatności będzie opcjonalne dla nowowystawianych aukcji, w polu fid=14 formularza sprzedaży (zwracanym przez metodę doGetSellFormFieldsExt), na pozycji numer 2 (obecnie zwracany jest tam znak -), dla kraju 56 (Czechy), dodania zostanie wartość: Platby přes PayU - ustawienie której pozwoli na włączenie wskazanej metody płatności w aukcji.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

21 kwietnia 2011 r.

Changelog

Zmiany związane z Odbiorem w punkcie

Data wdrożenia: 28 kwietnia 2011 r.

W przyszłym tygodniu planujemy wdrożyc zmiany w metodzie doGetPostBuyFormsData, które usprawnią obsługę usługi Odbioru w punkcie.

Obecnie w polu post-buy-form-shipment-id, w przypadku wyboru przez kupujacego Odbioru w punkcie, zwracany jest ogólny identyfikator tego sposobu dostawy (id=14 lub 15). Po wdrożeniu planowanych zmian pole to będzie zwracać szczegółowe informacje na temat typu wybranego punktu odbioru (czyli id od 10005 w górę - informacje o nich można pobrać za pomocą metody doGetShipmentData).

Dodatkowo struktura PostBuyFormDataStruct[] zwracana przez doGetPostBuyFormsData zostanie rozbudowana o nowe pole:

    20. post-buy-form-gd-additional-info | string
          Dodatkowe informacje związane z punktem dostawy.


Informacje zwracane w tym polu dotyczą konkretnego punktu odbioru (np. godziny otwarcia, dni, kiedy punkt jest nieczynny etc.) wybranego w formularzu pozakupowym, lecz dostępne są jedynie dla części punktów (dlatego w wielu przypadkach pole to będzie zwracane puste). Obecnie dane te przekazywane są wyłącznie przez powiadomienia mailowe.

Powyższe zmiany dotyczą wyłącznie serwisu allegro.pl (kod kraju 1).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

11 kwietnia 2011 r.

Changelog

Ocena sprzedaży - zmiany

Data wdrożenia: 18 kwietnia 2011 r.
W przyszłym tygodniu planujemy wdrożyć zmiany w dwóch metodach związanych z wystawianiem komentarzy:

 • doFeedback(Many):
  • pole sell-rating-reason-id (struktura SellRatingEstimationStruct) będzie obowiązkowe w przypadku, gdy ocena dla danego obszaru sprzedaży (określona w polu sell-rating-group-estimation) będzie mniejsza od 5;
  • w związku z powyższym dodany zostanie nowy kod błędu ERR_REASON_NOT_FOUND_OR_INCORRECT, zwracany w momencie przekazania pustego pola sell-rating-reason-id, gdy ocena obszaru sprzedaży jest mniejsza niż 5, lub gdy w polu tym przekazano nieprawidłowy identyfikator powodu niezadowolenia.

 • doGetSellRatingReasons:
  • dodanie nowego powodu niezadowolenia o nazwie "inny powód" dla obszarów o identyfikatorze (sell-rating-group-id) od 1 do 3 - zostanie dodany na koniec struktury SellRatingReasonStruct;
  • dodanie nowego powodu niezadowolenia o nazwie "inny niż wybrany sposób dostarczenia przedmiotu" dla obszaru o identyfikatorze 4 - zostanie dodany w polu sell-rating-reason-id=3. Zwracany obecnie w tym polu "inny powód" zostanie przesunięty na koniec struktury.


Zmiany będą wprowadzone tylko dla serwisu Allegro.pl (kod kraju: 1).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

22 marca 2011 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna


Informujemy, że we wtorek, 29 marca, w związku z planowaną przerwą techniczną, która będzie miała miejsce od godziny 00:00 do 6:00, usługa Allegro WebAPI będzie niedostępna.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

15 marca 2011 r.

Changelog

Produkty w Allegro - nowa metoda

Data wdrożenia: 17 marca 2011 r.

Za kilka dni planujemy wdrożyć nową metodę, która zwracać będzie listę trwających aukcji powiązanych ze wskazanym produktem.

Z kształtem metody zapoznać się można z poziomu naszej dokumentacji: doGetProductItems

Podyskutuj o zmianach na forum usługi