Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

Aktualności RSS - changelog RSS - Wszystkie

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń związanych z WebAPI.

17 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Nowe metody dostawy - Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy / New delivery methods - Seller pick-up point

Udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem doGetShipmentData , bądź doGetSellFormFieldsForCategory

Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy - fidy: 

 • 404 (pierwsza sztuka), 
 • 504 (kolejna sztuka), 
 • 604 (ilość w paczce)
Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie - fidy: 
 • 405 (pierwsza sztuka), 
 • 505 (kolejna sztuka), 
 • 605 (ilość w paczce)

 


We have introduced new delivery methods. You can get identifiers in the resource doGetShipmentData or doGetSellFormFieldsForCategory

Seller pick-up point - fids: 

 • 404 (first item), 
 • 504 (next item), 
 • 604 (quantity in a packet)
Seller pick-up point (CASH_ON_DELIVERY) - fids: 
 • 405 (first item),
 • 505 (next item),
 • 605 (quantity in a packet).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

9 stycznia 2019 r.

Organizacyjne

Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży. Korzystaj z REST API / End of WebAPI support – offer and sales management. Use REST API

Od sierpnia 2016 możesz łączyć się z Allegro za pomocą dwóch protokołów API - REST i SOAP. Podstawowym i rozwijanym interfejsem programistycznym Allegro jest REST API, i tylko w nim udostępniamy wszelkie nowe funkcjonalności. W REST API opublikowaliśmy zestaw zasobów, które pozwalają:

Plany dla API Allegro

Rozwijamy REST API

Przypominamy, że możesz wystawiać i zarządzać ofertami przez REST API - odpowiednie zasoby są od września 2018 w wersji public.

Harmonogram dla REST API - Luty/Marzec 2019

 • Produktyzacja - grupujemy oferty z tym samym produktem
  • planujemy udostępnić zasoby, które pozwolą powiązać nową i istniejącą ofertę z produktem z naszej bazy danych. Zasoby opublikujemy w wersji beta, by poznać twoje uwagi i sugestie.
  • Równolegle pracujemy nad zasobami, które pozwolą dodać produkt do naszej bazy.
 • zasoby, które pozwalają obsługiwać zamówienia udostępnimy w wersji public. Do tego czasu jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag i sugestii czego jeszcze brakuje w obsłudze zamówień. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów.
 • udostępnimy nowy zasób, którym dodasz informacje o przesyłce.
 • wspólnie z InPostem rozwiążemy problem integracji związany z nowymi numerami zamówień.

Wygaszamy WebAPI

WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Nowe funkcjonalności będziemy udostępniać tylko w REST API.


O planach dla innych metod i zasobów w API będziemy informować na bieżąco. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.


 

As of August 2016, you can connect to Allegro using two API protocols, i.e. REST and SOAP. The one we focus on is REST API that supports all new functionalities we add. Recently, we have introduced a set of REST API resources you can use to::

Plans for Allegro API

We focus on REST API

We would like to remind you that the resources that allows list and edit the offer are public version from September 2018.

REST API schedule - February / March 2019

 • Product-based shopping experience – grouping offers presenting the same product
  • we will introduce resources for assigning new and existing offers to products from our base. The resources will be introduced as beta versions to test them and collect your feedback.
  • At the same time, we are working on resources that will let you add products to our base.
 • resources for managing orders will be available as public. As we are open to your suggestions and comments, we invite you to test the beta resources
 • new resources for adding information about the parcel
 • together with InPost we will work on integration issues related to new order numbers.

Phasing out WebAPI

WebAPI is an old solution we maintain owing to backward compatibility with current applications. However, we are no longer working on it and we will eventually deactivate it.


We will inform you about plans concerning other API methods and resources on a regular basis. Should you have any questions, contact us.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

4 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

11 stycznia 2019 usuniemy nieużywane metody WebAPI / January 11, 2019 we will remove unused WebAPI methods

11 stycznia 2019 usuniemy nieużywane metody WebAPI:
 • doCancelTransaction - anulowanie płatności Allegro Finanse
 • doGetMyAddresses - pobieranie zapisanych na koncie użytkownika danych adresowych
 • doGetShipmentDataForRelatedItems - pobieranie wspólnych sposobów dostawy dla podanych ofert
 • doGetMyPaymentsRefunds - pobieranie listy zwrotów zalogowanego użytkownika
 • doGetArchiveRefundsList - pobieranie listy złożonych wniosków o zwrot prowizji do ofert archiwalnych
 • doCancelRefundWarning - anulowanie ostrzeżeń
 • doRequestSurcharge - obsługa żądań dopłat do niekompletnej płatności
 • doSendPostBuyForm - wypełnienie i wysłanie formularza pozakupowego
 • doGetRelatedItems - pobieranie powiązanych ofert, dla których ma być wypełniony formularz dostawy

January 11, 2019 we will remove unused WebAPI methods:
 • doCancelTransaction - canceling Allegro Finance payment
 • doGetMyAddresses - loading information on address data saved on user account
 • doGetShipmentDataForRelatedItems - loading common delivery methods for the selected offers
 • doGetMyPaymentsRefunds - loading list of refunds for logged-in user
 • doGetArchiveRefundsList - retrieving a list of submitted commission refund forms for archived offers
 • doCancelRefundWarning - warning cancellation
 • doRequestSurcharge - processing requests for additional payments due to incomplete payments
 • doSendPostBuyForm - completing and sending the after-sale form
 • doGetRelatedItems - loading related offers to have their after-sale form filled out

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

9 stycznia od godziny 01:00 do 05:00 serwis będzie niedostępny.
Nie będzie również możliwości skorzystania z API Allegro.


9 January from 01:00 to 05:00 the service will be unavailable.
You will also not be able to use Allegro API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

2 stycznia 2019 r.

Komunikaty techniczne

Problem z WebAPI allegro

W dniu dzisiejszym od 12:20 do 13:30 występował problem z Allegro WebAPI.


Today, from 12:20 to 13:30 there was a problem with Allegro WebAPI.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

12 grudnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

doGetItemsInfo - ograniczamy wielkość tablicy z identyfikatorami ofert / doGetItemsInfo - we limit the size of the table with the offer identifiers

Zgodnie z zapowiedzią, od dziś metodą doGetItemsInfo wyślesz nie więcej niż 10 identyfikatorów ofert. Tablica identyfikatorów ofert itemsIdArray może przyjąć maksymalnie 10 wartości.

Dzięki zmianie chcemy zapewnić szybszy czas odpowiedzi i zwiększyć stabilność działania metody.

 


 

As announced, from today in method doGetItemsInfo you will send no more than 10 offer IDs. The itemIdArray will take no more than 10 offer ID's.

We want to provide a faster response time and increase the stability of the method.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

10 grudnia 2018 r.

Organizacyjne

Nowe metody dostawy - Dostawa przez sprzedającego / New delivery methods - Delivery by the seller

Udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem doGetShipmentData , bądź doGetSellFormFieldsForCategory

Dostawa przez sprzedającego - fidy: 

 • 406 (pierwsza sztuka), 
 • 506 (kolejna sztuka), 
 • 606 (ilość w paczce)
Dostawa przez sprzedającego płatność przy odbiorze - fidy: 
 • 407 (pierwsza sztuka), 
 • 507 (kolejna sztuka), 
 • 607 (ilość w paczce)

 


We have introduced new delivery methods. You can get identifiers in the resource doGetShipmentData or doGetSellFormFieldsForCategory

Delivery by the seller- fids: 

 • 406 (first item), 
 • 506 (next item), 
 • 606 (quantity in a packet)
Delivery by the seller payment on delivery - fids: 
 • 407 (first item),
 • 507 (next item),
 • 607 (quantity in a packet).

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

3 grudnia 2018 r.

Komunikaty techniczne

Przerwa techniczna / Technical break

4 grudnia od godziny 00:00 do 02:00 serwis będzie niedostępny.
Nie będzie również możliwości skorzystania z API Allegro.


4 December from 00:00 to 02:00 the service will be unavailable.
You will also not be able to use Allegro API.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

19 listopada 2018 r.

Komunikaty techniczne

Metodę doLogin oraz doLoginEnc oznaczyliśmy jako deprecated - korzystaj z OAuth2 // Today the method doLogin and doLoginEnc have been marked as deprecated - use OAuth2

Metodę doLogin oraz doLoginEnc oznaczyliśmy dziś jako deprecated. Nie zalecamy korzystania z nich w nowych integracjach, a w już istniejących rozwiązaniach mocno zachęcamy do migracji na OAuth2.
W WebAPI, aby otrzymać identyfikator sesji korzystaj z doLoginWithAccessToken.

OAuth2 jest dla Allegro API (WebAPI i REST API) podstawową metodą autoryzacji aplikacji i użytkowników.
W ramach rozbudowy możliwości Allegro OAuth przygotowaliśmy nową ścieżkę, dzięki której umożliwiliśmy autoryzację użytkownika na urządzeniach lub w aplikacjach, które nie posiadają:

 • interfejsu graficznego,
 • przeglądarki,
 • lub innego prostego sposobu na wpisanie tekstu.

Dzięki temu każda aplikacja powinna być w stanie skorzystać z OAuth.


Jeśli obecnie korzystasz z metody doLogin lub doLoginEnc, zaplanuj migrację na nowsze rozwiązanie. Docelowo będziemy wygaszali te metody. O planowanej dacie ich wygaszenia poinformujemy w osobnym komunikacie.

 


Today the method doLogin and doLoginEnc have been marked as deprecated. We do not recommend using them in new integrations, in existing solutions we strongly encourage you to migrate to OAuth2.

In WebAPI, use the doLoginWithAccessToken to get the session ID.

OAuth2 is for Allegro API (WebAPI and REST API) the basic method for applications and users authorization.

While working on new features of Allegro OAuth we have prepared a new path for authorizing users on devices or in apps that do not have:

 • a graphic interface,
 • a browser,
 • or other simple mechanism for entering the text.

Now every application should be able to use OAuth.

If you currently use the doLogin or doLoginEnc methods, plan to migrate to a newer solution. Ultimately, we will remove these methods. We will inform about the planned date in a separate message.

Podyskutuj o zmianach na forum usługi

16 listopada 2018 r.

Organizacyjne

Zmieniliśmy nazwę metody "Paczka 48 odbiór w punkcie"

Zmieniliśmy dzisiaj nazwę metody Paczka 48 odbiór w punkcie. Nowa nazwa to Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch. Nową nazwę zaprezentujemy na Allegro we wszystkich miejscach, w których występowała dotychczasowa nazwa tej metody dostawy (w przypadku płatności z góry i za pobraniem).

Nową nazwę wyświetlamy również w WebAPI oraz REST API. Nie zmieniły się żadne parametry tej metody, identyfikatory pól pozostają te same co dotychczas.

FID WebAPI w metodzie doNewAuctionExt:

 • FID 51 - Odbiór w punkcie po przedpłacie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (pierwsza sztuka)
 • FID 151 - Odbiór w punkcie po przedpłacie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (kolejna sztuka)
 • FID 251 - Odbiór w punkcie po przedpłacie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (ilość w paczce)

 • FID 52 - Odbiór w punkcie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (pierwsza sztuka)
 • FID 152 - Odbiór w punkcie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (kolejna sztuka)
 • FID 252 - Odbiór w punkcie - Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch (ilość w paczce)

 

Podyskutuj o zmianach na forum usługi