Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doLogin

Tematyka: Logowanie
Ostatnia zmiana: 04.09.2012 r.
Dostępność:
Metoda pozwala na uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika za pomocą danych dostępowych do konta (loginu lub adresu e-mail i hasła). Po pomyślnym uwierzytelnieniu, użytkownik otrzymuje identyfikator sesji, którym następnie może posłużyć się przy wywoływaniu metod wymagających autoryzacji. Identyfikator sesji zachowuje ważność przez jedną godzinę od momentu jego utworzenia.

 1. user-login | string | wymagany
  Nazwa (1-16 znaków) lub e-mail użytkownika.
 2. user-password | string | wymagany
  Hasło użytkownika (6-16 znaków).
 3. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju (listę identyfikatorów krajów uzyskać można za pomocą metody doGetCountries).
 4. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.
 5. local-version | long | wymagany
  Klucz wersji, odpowiedni dla wybranego kraju i przekazanego klucza WebAPI.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dologin_request = array(
   'user-login' => 'm010ch',
   'user-password' => 'mojetajnehasło',
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289',
   'local-version' => 16551276
);

 1. session-handle-part |  string
  Identyfikator sesji.
 2. user-id | long
  Identyfikator zalogowanego użytkownika.
 3. server-time |  long
  Aktualny czas na serwerze (w formacie Unix time).  Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

  $dologin_response = array(
     'session-handle-part' => '22eb99326c6be29aa16d07d622bcfbcbee94ad54846f2f4e03_1',
     'user-id' =>
  4109848,
     'server-time' => 1269814134
  );


  • ERR_AUTHORIZATION_ERROR
   Wskazane konto zostało zamknięte i nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_CAPTCHA_REQUIRED
   Dostęp przez WebAPI dla użytkownika został zablokowany z powodu zbyt dużej liczby błędnych logowań na konto. Odblokowanie dostępu nastąpi dopiero po poprawnym zalogowaniu się wskazanego użytkownika z poziomu serwisu WWW: https://ssl.allegro.pl/enter_login.php?captcha=1.
  • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
   Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
  • ERR_INVALID_VERSION_CAT_SELL_FIELDS
   Niepoprawna wartość klucza wersji (więcej).
  • ERR_JUNIOR_CANT_LOGIN_IN_THIS_COUNTRY
   Użytkownik konta Junior nie może się logować do wskazanego kraju.
  • ERR_LICENCE_EXPIRED_OR_CLOSED
   Dla podanego klucza API włączony został mechanizm licencjonowania, a użytkownik wywołujący metodę nie jest na liście użytkowników dopuszczonych do korzystania z niego.
  • ERR_NO_DATABASE
   Problemy z bazą danych Allegro.
  • ERR_NO_SESSION
   Problemy z mechanizmem autoryzacji lub użytkownik rozwiązał umowę z serwisem.
  • ERR_PASSWORD_TOO_EASY
   Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stworzenie nowego hasła, które zabezpieczać będzie dostęp do Twojego konta w Allegro. W celu dokonania niezbędnych zmian zaloguj się w serwisie, a następnie postępuj według wyświetlanych instrukcji.
  • ERR_SM_MIGRATION_IN_PROGRESS
   W trakcie migracji konta do Menedżera Sprzedaży nie ma możliwości zalogowania się na nie.
  • ERR_USER_PASSWD
   Niepoprawne hasło.
  • ERR_WEBAPI_EXPIRED
   Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
  • ERR_WEBAPI_KEY
   Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
  • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
   Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
  • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
   Problemy z usługą Allegro WebAPI.

  Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

  #1 (06.05.2010 r.) / php (Autor: web-api)
  1. <?php
  2. require_once 'nusoap.php';
  3.  
  4. $msg = array
  5. (
  6. "user-login" => "login Allegro",
  7. "user-password" => "hasło Allegro",
  8. "country-code" => "1", // dla testallegro 228
  9. "webapi-key" => "klucz WebAPI",
  10. "local-version" => "wersja lokalna", //do sprawdzenia za pomoc metody doQuerySysStatus()
  11. );
  12.  
  13.  
  14. $client = new SoapClient('http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl', true);
  15. $client->soap_defencoding = 'UTF-8';
  16. $client->decode_utf8 = false;
  17. $response = $client->call("doLogin", $msg);
  18. ?>
  #2 (26.09.2010 r.) / c# (Autor: PeJoteR)
  1. string result = "";
  2. srWebApi.AllegroWebApiPortTypeClient aac = new srWebApi.AllegroWebApiPortTypeClient();
  3. usrLogin = "mojLogin";
  4. usrPass = "mojeHaslo";
  5. webApiKey = "mojKluczAPI";
  6. countryCode = 1;
  7. try
  8. {
  9. long verkey;
  10. string appVer = aac.doQuerySysStatus(out verkey, 2, countryCode, webApiKey);
  11. result = aac.doLogin(out userId, out serverTime, usrLogin, usrPass, countryCode, webApiKey, verkey);
  12. }
  #3 (20.03.2012 r.) / c# (Autor: adrzet)
  1. long hashoffset = 0; long serverTime = 0;
  2.  
  3. conn = new SqlConnection(CS);
  4. conn.Open();
  5.  
  6. string query = "select * from dbo.KontaAllegro";
  7. //TABELA w postaci Login, Haslo, KluczWebApi
  8.  
  9. SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn);
  10. SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
  11.  
  12. while (reader.Read())
  13. {
  14. try
  15. {
  16. string KontoLogin = reader["KontoLogin"].ToString();
  17. string KontoHaslo = reader["KontoHaslo"].ToString();
  18. KontoWebApiKey = reader["KontoWebApiKey"].ToString();
  19.  
  20. SysStatusType[] sst = service.doQueryAllSysStatus(1, KontoWebApiKey);
  21.  
  22. if (KontoLogin == "kontotestwebapi") //jesli chcemy korzystac z testwebapi podajemy countrycode = 228 oraz localversion = sst[8].verkey
  23. {
  24. sessionHandle =
  25. service.doLogin(KontoLogin, KontoHaslo, 228, KontoWebApiKey, sst[8].verkey, out hashoffset, out serverTime);
  26. }
  27. else //zwykle konta
  28. {
  29. sessionHandle =
  30. service.doLogin(KontoLogin, KontoHaslo, 1, KontoWebApiKey, sst[0].verkey, out hashoffset, out serverTime);
  31. }
  32.  
  33. sessionHandles.Add(sessionHandle);
  34.  
  35. }
  36. catch (Exception E)
  37. {
  38. File.AppendAllText(System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath.Replace(".exe", ".log"), "Błąd logowania: " + E.Message);
  39. }
  40.  
  41. }
  42.  
  43. reader.Close();
  #4 (09.12.2013 r.) / delphi (Autor: Dahlia)
  1. var
  2. _DoLoginRequest : DoLoginRequest;
  3. _doLoginResponse : doLoginResponse;
  4. _DoQuerySysStatusRequest : DoQuerySysStatusRequest;
  5. _doQuerySysStatusResponse : doQuerySysStatusResponse;
  6. _webapiKey : string;
  7. begin
  8. _webapiKey := '******';
  9. GetservicePort(True,'',httprio);
  10. _DoQuerySysStatusRequest := DoQuerySysStatusRequest.Create;
  11. _DoQuerySysStatusRequest.sysvar := 1;
  12. _DoQuerySysStatusRequest.countryId := 1;
  13. _DoQuerySysStatusRequest.webapiKey := _webapiKey;
  14. _doQuerySysStatusResponse := ( httprio as servicePort).doQuerySysStatus(_DoQuerySysStatusRequest);
  15.  
  16. _DoLoginRequest := DoLoginRequest.Create;
  17. _DoLoginRequest.userLogin := '******';
  18. _DoLoginRequest.userPassword := '******';
  19. _DoLoginRequest.countryCode := 1;
  20. _DoLoginRequest.webapiKey := _webapiKey;
  21. _DoLoginRequest.localVersion := _doQuerySysStatusResponse.verKey;
  22.  
  23. _doLoginResponse := ( httprio as servicePort).doLogin(_DoLoginRequest);
  24. end;
  #5 (24.04.2014 r.) / java (Autor: specc8320)
  1. /**
  2. * Metoda umnożliwiająca logowanie do serwisu allegro
  3. * @param userLogin - parametr określający nazwe użytkownika w Allegro
  4. * @param userPassword - parametr określający hasło w Allegro
  5. * @param countryCode - parametr określający kraj (Dla pl 1)
  6. * @param localVersion - parametr określający wersję aplikcji
  7. * @param webApiKey - parametr określający klucz webApi
  8. * @return
  9. */
  10. public boolean doLogin(String userLogin, String userPassword, int countryCode, long localVersion, String webApiKey){
  11.  
  12. // Nazwa serwisu który zostaje wygenerowany ze stuba .wsdl domyślnie jest to AllegroService
  13. ServiceService allegroWebApiService = new ServiceService();
  14.  
  15. // Podobnie jak w przypadku serwisu jest to generowane ze stuba .wsdl domyslnie jest to AllegroServicePort
  16. ServicePort allegro = allegroWebApiService.getServicePort();
  17.  
  18. DoLoginRequest doLoginRequest = new DoLoginRequest();
  19. doLoginRequest.setUserLogin(userLogin);
  20. doLoginRequest.setUserPassword(userPassword);
  21. doLoginRequest.setCountryCode(countryCode);
  22. doLoginRequest.setLocalVersion(localVersion);
  23. doLoginRequest.setWebapiKey(webApiKey);
  24.  
  25. DoLoginResponse doLoginResponse = allegro.doLogin(doLoginRequest);
  26. if (doLoginResponse.getSessionHandlePart() != "") {
  27.  
  28. // Identyfikator sesji dla użytkownika jest trzymany w: doLoginResponse.getSessionHandlePart()
  29. return true;
  30. } else {
  31. return false;
  32. }
  33. }
  #6 (02.02.2015 r.) / php (Autor: misiu9091909)
  1. <?php
  2.  
  3. // samo logowanie do nowego WSDL wraz z przykładem prawidłowego podania parametrów. W przeciwieństwie do starego WSDL, tutaj należy podawać tablicę asocjacyjną z parametrami, a nie argumenty jeden za drugim
  4.  
  5. define('LINK', "https://webapi.allegro.pl/service.php?wsdl"); //nowy wsdl
  6. define('LOGIN', 'user123');
  7. define('PASSWORD', 'password123');
  8. define('KEY', '123asd456');
  9. define('COUNTRY', 1);
  10. define('SYSVAR', 1);
  11.  
  12. try {
  13. $client = new SoapClient(LINK);
  14. $version_params = array('sysvar' => SYSVAR, 'countryId' => COUNTRY, 'webapiKey' => KEY);
  15. $version = (array)($client->doQuerySysStatus($version_params));
  16. $session_params = array('userLogin' => LOGIN, 'userPassword' => PASSWORD, 'countryCode' => COUNTRY,
  17. 'webapiKey' => KEY, 'localVersion' => $version['verKey']);
  18. $session = $client->doLogin($session_params);
  19. echo 'Zalogowano poprawnie jako: ', LOGIN;
  20. }
  21. catch(SoapFault $error) {
  22. echo 'Błąd ', $error->faultcode, ': ', $error->faultstring, "n";
  23. }
  24.  
  25. ?>
  #7 (16.06.2016 r.) / php (Autor: anusia1106)
  1. $dologin_request = array(
  2. 'userLogin' => 'anusia1106',
  3. 'userPassword' => 'AnkA11',
  4. 'countryCode' => 1,
  5. 'webapiKey' => '79873048',
  6. 'localVersion' => 16551276
  7. );