Allegro WebAPI

Interfejs programistyczny platformy Allegro

doGetCountries

Tematyka: Różne
Ostatnia zmiana: ---
Dostępność:
Metoda pozwala na pobranie listy wszystkich krajów dostępnych w serwisie.

 1. country-code | int | wymagany
  Identyfikator kraju.
 2. webapi-key | string | wymagany
  Klucz WebAPI użytkownika.Orientacyjna struktura wywołania metody

$dogetcountries_request = array(
   'country-code' => 1,
   'webapi-key' => 'g2fe408289'
);

 1. country-array |  CountryInfoType[]
  Tablica struktur zawierających informacje o dostępnych krajach.
  1. country-id |  int
   Identyfikator kraju.
  2. country-name | string
   Nazwa kraju.


Orientacyjna struktura odpowiedzi serwera

$dogetcountries_response = array(
   'country-array' => array(
      array(
         'country-id' => 1,
         'country-name' => 'Polska'),
      array(
         'country-id' => 2,
         'country-name' => 'United Kingdom'),
      array(...))
);


 • ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR
  Niepoprawny identyfikator kraju (wskazany kraj nie jest obsługiwany lub w parametrze przekazano zerową/pustą wartość).
 • ERR_WEBAPI_EXPIRED
  Data ważności klucza WebAPI została przekroczona.
 • ERR_WEBAPI_KEY
  Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.
 • ERR_WEBAPI_KEY_INACTIVE
  Klucz WebAPI został zdezaktywowany (nie zaakceptowano warunków Regulaminu WebAPI).
 • ERR_WEBAPI_NOT_AVAIL
  Problemy z usługą Allegro WebAPI.

Allegro nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczonych przykładów kodu, nie daje także gwarancji ich poprawnego działania. Widoczny kod ma charakter wyłącznie poglądowy i może zawierać błędy.

#1 (29.04.2010 r.) / php (Autor: danielnowacki)
 1. /**
 2. * Definicja metod klienta do komunikacji z usługami WebAPI
 3. *
 4. * @package Allegro/Client
 5. * @author Daniel Nowacki http://nowacki.org.pl
 6. * @version 1.0
 7. */
 8. abstract class Allegro_Client_Abstract extends SoapClient
 9. {
 10. ...
 11.  
 12. /**
 13. * Pobiera listę krajów
 14. *
 15. * Jeżeli parametr $hashById jest ustawiony w stan prawdy, to zwraca tablię
 16. * w postaci asocjacyjnej, gdzie hashem jest numer kraju, wpp. surowy wynik
 17. *
 18. * @param $hashById czy przekształcić wynik tablicę asocjacyjną
 19. * @return array lista krajów
 20. */
 21. public function getCountries($hashById = true)
 22. {
 23. $countries = $this->doGetCountries($this->config['country'], $this->config['webapikey']);
 24.  
 25. $countriesArray = null;
 26.  
 27. if ($hashById)
 28. {
 29. foreach($countries as $country)
 30. {
 31. $countriesArray[$country->{'country-id'}] = $country->{'country-name'};
 32. }
 33. }
 34.  
 35. return $hashById ? $countriesArray : $countries;
 36. }
 37.  
 38. ...
 39. }
#2 (29.11.2014 r.) / vb.net (Autor: WojciechMW)
 1. Public Class WebService
 2. Private mwdslService As AllegroWebService.servicePortClient
 3. Public Sub New()
 4. Try
 5. mwdslService = New AllegroWebService.servicePortClient()
 6. Catch ex As Exception
 7. MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Exclamation, ex.Source)
 8. End Try
 9. End Sub
 10. Public Function GetCountries(ByVal WebApiKey As String) As Data.DataTable
 11. Dim Result As New DataTable("Countries")
 12. Result.Columns.Add("ID kraju", System.Type.GetType("System.Int32"))
 13. Result.Columns.Add("Nazwa", System.Type.GetType("System.String"))
 14. Result.Columns.Add("Klucz wersji", System.Type.GetType("System.Int32"))
 15. Try
 16. Dim Response As AllegroWebService.doGetCountriesResponse = mwdslService.doGetCountries(New AllegroWebService.doGetCountriesRequest(1, WebApiKey))
 17.  
 18. For Each Elem As AllegroWebService.CountryInfoType In Response.countryArray
 19. Result.Rows.Add(Elem.countryId, Elem.countryName, 0)
 20. Next
 21. Catch ex As Exception
 22. MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Exclamation, ex.Source)
 23. Result.Rows.Clear()
 24. End Try
 25. Result.Columns(0).ReadOnly = True
 26. Result.Columns(1).ReadOnly = True
 27. Return Result
 28. End Function
 29. End Class